Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 699 kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Trädgården och miljön

Stor eller liten, stadsnära eller i förorten - alla trädgårdar är bra för den biologiska mångfalden. Ett ämne som därmed sätter punkt för vår serie om miljö.

Trädgården och miljön - biologisk mångfald från Hemträdgården 6 -2005.

Se dig runt i trädgården! Den inrymmer en hel del olika växter, eller hur? Gräsmatta, blommor, ogräs, buskar och ett äppelträd finns säkert. Ett rikare innehåll är inte ovanligt: blomsterfägring från vår till höst, små och stora prydnadsbuskar och träd, fruktträd, bärbuskar, köksväxter, kanske tom en vildvuxen hörna och en liten damm.

Moderna jord- och skogsbruksmetoder har förändrat odlingslandskapet. Det har lett till att livsutrymmet krympt för många vilda arter som i dag riskerar att försvinna. Här är trädgården en resurs! De olika skikten och variationen ger en mångfald livsmiljöer där växter och smådjur kan leva och föröka sig. Att trädgården inrymmer växtarter från jordens alla hörn gör ingenting - deras nektar och frukter ger också föda till våra inhemska djur.

Den samlade ytan av olika trädgårdstäppor utgör en viktig del av stadens grönstruktur. Om villa- och koloniområden gränsar till parker, grönområden och stadsnära skog skapas större livsrum och gröna korridorer för spridning.

Liten yta lika värdefull Den engelska zoologen Jennifer Owens har under 30 år studerat den biologiska mångfalden i sin egen trädgård på 740 m2. Minst 384 olika blommande växter inklusive gräs och 2 598 olika arter av djur har noterats sammanlagt i hennes trädgård under dessa år, skriver man i The Garden. I Hemträdgården 6/2004 berättade vi om en svensk trädgårdsentusiast vars villatomt inrymmer i stort sett hela Skånes flora: 900 arter och flera olika biotoper. Faktum är att små trädgårdar är lika betydelsefulla för biodiversitet som stora.

Det är inte bara i tätorten som trädgården är en tillflykt för mångfalden. I slättlandskap med intensiv jordbruksbygd utgör trädgårdarna biologiska öar, se vidare "Trädgårdar och parker i odlingslandskapet". Småbiotoper som vedhögen, stenröset, komposten, vattensamlingarna, nässelsnåret och byggnaderna i sig skapar också speciella livsrum. En mosaik av sådana här miljöer underlättar spridning för växter och djur, så länge inte avståndet är för stort.

Friskare trädgård Biologisk mångfald har en direkt nytta som en del av växtskyddet i din trädgård. Fåglar, parasitsteklar, nyckelpigor och jordlöpare hjälper till att hålla skadegörarna på en rimlig nivå. Bin och andra pollinerare ser till att det blir frukt på äppelträdet och bär i hallonlandet. Fjärilarna är välsedda gäster om så bara för glädjen i att betrakta dem.

Träd, framför allt, attraherar många djurarter skriver man i The Garden. De skänker skugga och fukt, ger husrum i barkens skrevor och löv till nedbrytarna. Även dammen utgör en stor lockelse, liksom rishögen och vedtraven.

Faunadepåer i Lund Gammal död ved är nödvändig för vissa insekters överlevnad och därför är det mycket värdefullt att spara gamla hålträd, murkna trädstammar och grova stockar. Det gäller i skog och natur, i parker och grönområden. Skräpigt eller spännande - åsikterna går isär bland allmänhet, naturvårdare och parkförvaltare. Lunds kommun har med sina "faunadepåer" och mycket upplysningsarbete emellertid lyckats vända "döda träd" till något positivt. Det berättade Lena Ingvad från Tekniska förvaltningen om, på CBM*:s mångfaldskonferens i Dalarna i höstas. Faunadepåerna, dvs. ansamlingar av död ved, stockar och grenar, har sitt ursprung i en storm för fem år sedan, då många av stadens träd föll. Frågan om man inte kunde spara den döda veden uppstod. Nu har man faunadepåer på ett antal utvalda platser i och kring tätorten, alla märkta med en liten informationsskylt.

Äldre växter - dyrbara gener En aspekt av biologisk mångfald är den odlade mångfalden. Vårt land har ett ansvar att samla in, dokumentera och bevara gamla odlingsvärda trädgårdsväxter. De kan bli ett tillskott till dagens och framtidens odling och växtförädling. Med "gamla" växter avses i de flesta fall sådana som funnits i odling före 1940. Hemträdgårdar är en sådan miljö där dessa växter återfinns, ofta med hjälp av trädgårdsägaren själv.

Arbetet bedrivs inom Programmet för odlad mångfald, POM. Det startade med fröuppropet och narcissuppropet, aktuella nu är uppropen för rosor, perenner, frukt och bär samt träd och buskar.

*Centrum för biologisk mångfald.

Lästips Trädgårdar och parker i odlingslandskapet. Jordbruksverket. Vilda grannar. Svenska Naturskyddsföreningen. The Garden, nov 2002, maj 2004. Royal Horticultural Society. Skapa mångfald för en friskare trädgård. Hemträdgården 4/2004. Faktablad nr 13, 14, 23. Hämta på www.tradgard.org, medlemssidorna. www.bioresurs.uu.se/myller www.pom.info

Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svarPresentkort
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/KlarnaGå till https://www.postnord.se/Postnord
© 2024 Odla.nu i Sverige AB