Färsk bark som marktäckare?

Mona Edholm

Jag har planterat en rabatt med fleråriga växter, lagt en kraftigare fiber duk över den öppna jorden runt växterna och tänker lägga bark på den. Kan man lägga dit färsk bark? Alltså bark direkt från sågen?

Mvh Mona

Odla Svarar: 

Hej! På en markduk kan man göra det, men man får tänka på att sådan bark ofta innehåller stora mängder sura tanniner, beroende på vilket träslag den kommer ifrån, och vissa växter gillar det inte. Det kan uppstå kvävebrist i rabatten också, så extra kväve (N) kan behöva tilläggas. Barken bryts ju ner sakta, man har barkflisor i rabatten länge, så akta fingrarna! Man kan kompostera barken i några år på något undanskymd plats för att förmultningen ska komma igång.

I en SLU-rapports sägs det så här: "Förhållandet mellan halten kol, C, och halten kväve, N, i organiska material brukar anges med dess C/N-kvot. (Larsson, Gunnarsson & Schroeder 1997). Material som har en C/N-kvot över 33 bryts ned långsamt och det kan uppstå brist på kväve i jorden (Craul 1992). Kvävebristen orsakas av att mikroorganismerna får god tillgång på energi och allt det tillgängliga kvävet byggs in i mikroorganismerna och blir otillgängligt för växterna. Några material som har hög C/N-kvot 9 är färsk bark, halm och vedflis. Speciellt vedflis har mycket hög C/N-kvot, och i danska försök med etablering av prydnadsbuskar där man marktäckte med ett 10-15 cm flislager fick man tillsätta 150-200 kg N/ha per år de första 2-3 åren för att få goda etableringsresultat. "

Med vänlig hälsning Sylvia